view : 445 

ชื่อ-นามสกุล : 
นายมานะ เตียวแซ
ตำแหน่ง : 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงาน :
โทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
อีเมล : 
-
โทรศัพท์ : 

วุฒิการศึกษา : 

ข้อมูลเพิ่มเติม : 
email :
Tel :