view : 2022 

ชื่อ-นามสกุล : 
นายทรงฤทธิ์ สร้อยอาภรณ์
ตำแหน่ง : 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
กลุ่มงาน :
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อีเมล : 
mailadmin@obecmail.obec.go.th
โทรศัพท์ : 

วุฒิการศึกษา : 

ข้อมูลเพิ่มเติม : 

ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

  • Webmaster
  • Administrator OBEC Mail