[x] ปิด
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
  หน้าแรก | บุคลากร | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ติดต่อ สทร. | HotNews | เอกสารเผยแพร่ บทความ
Download
คลิกที่ชื่อเขตเพื่อ เรียกดู หรือพิมพ์ หรือ Download บัญชีจัดสรร กรณียังไม่ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 1
9 เดือน 23 เขต (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
ที่ รหัสเขต สพป./สพม.
1 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
2 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4
3 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1
4 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3
5 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3
6 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4
7 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6
8 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
9 8501 สพป.ระนอง
10 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
11 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
12 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1
13 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3
14 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2
15 8804 สพม.เขต 4
16 8809 สพม.เขต 9
17 8810 สพม.เขต 10
18 8820 สพม.เขต 20
19 8829 สพม.เขต 29
20 8838 สพม.เขต 38
21 8839 สพม.เขต 39
22 8841 สพม.เขต 41
23 8842 สพม.เขต 42
 
  SystemsOnline สพฐ.
    ลงทะเบียน Internet
    ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
    ฐานข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์
    ฐานข้อมูล ฉก.ชน.
    อินเทอร์เน็ตโรงเรียน
  คู่มือการใช้งาน
    ลงทะเบียน Internet
    แจ้งซ่อมออนไลน์
  OBEC Mail
www.obecmail.obec.go.th
    เช็คเมล obecmail
    สมัครเมล obecmail
  เกี่ยวกับ สทร.
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ
    บุคลากร
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
เลขที่ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
โทรศัพท์ 02 288 5906 โทรสาร 02 280 3804 
view my stats