19 ต.ค. 2558
Download เอกสารเพิ่มเติม การบันทึกข้อมูลการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ทดแทนให้กับโรงเรียน ศธ 04005/ว 365 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2558
(คอมทดแทน)
27 ส.ค. 2558
ประชุมทางไกลเพื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบาย
27 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30
18 ส.ค. 2558
คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
DLIT
OBEC Data Center
tel 02 288 5906