Internet OBEC DatABasE
   
 school Internet version 1.01   
สำรวจความต้องการคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน ที่มีจำนวนนักเรียน 121-300 คน
  Home | Login กรอกข้อมูล
  คอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 121–300 คน
กลุ่มเป้าหมาย 7,014 โรง
รูปแบบคอมพิวเตอร์ จำนวนโรงเรียนที่เลือก
IC2 Type 1     4,508
IC2 Type 2     2,526
รวม   7,036
* คลิกที่ตัวเลขเพื่อดูรายละเอียด 
ข้อมูลเขตพื้นที่การศึกษา  

         สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนขนาดกลาง เนื่องจากโรงเรียนขนาดกลางเป็นโรงเรียนที่มีความขาดแคลนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อจัดการเรียนการสอน โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
  • โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 121–300 คน
  • โรงเรียนที่ไม่ได้รับจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทนสำหรับโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  • โรงเรียนที่ไม่ได้รับจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 2561
  • โรงเรียนที่ไม่ได้รับจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

         ** จำนวนทั้งสิ้น จำนวน 7,014 โรง ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้พิจารณาจัดเรียงลำดับความสำคัญตามความขาดแคลนและต้องการใช้งานของโรงเรียน
                       
         รูปแบบระบบคอมพิวเตอร์
         รูปแบบ IC2 เป็นการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน จำนวน 10 เครื่อง และสำหรับครู จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับใช้งานในการจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียน ให้กับโรงเรียนที่มีนักเรียน 121-300 คน โดยมีให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมโรงเรียนซึ่งมี 2 ลักษณะ ดังนี้

  • โรงเรียนที่มีความต้องการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สามารถเลือกรูปแบบ IC2 Type 1  * คลิกที่ Type เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  • โรงเรียนที่มีความต้องการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สามารถเลือกรูปแบบ IC2 Type 2  * คลิกที่ Type เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
...ข้อแนะนำในการใช้งานระบบ...
การสำรวจความต้องการคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน ที่มีจำนวนนักเรียน 121-300 คน
กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ 02 288 5906