X ปิด

ข้อมูลผู้สมัครสอบศึกษานิเทศก์   
รายงานข้อมูล จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมการถ่ายทอดสดประชุมทางไกล
เรื่อง การบริหารเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา

  Home | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Login กรอกข้อมูล
จำนวน ผู้เข้าร่วมประชุม 34,050 คน ข้อมูล  27 พฤษภาคม 2561 18:22
เขตพื้นที่การศึกษา จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม(คน) กรอกข้อมูล(เขต)
เขตพื้นที่ โรงเรียน รวม กรอกข้อมูลแล้ว
ยังไม่กรอก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) : 183  3,825  27,157  30,982  172  11 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) : 42  509  2,559  3,068  39  3 
รวม  4,334  29,716  34,050  211  14 
** คลิกที่จำนวนเพื่อดูรายชื่อเขต ที่กรอกแล้วหรือยังไม่กรอก  

19 มกราคม 2561 เวลา 13:00-15:30 น.
ถ่ายทอดสดประชุมทางไกล จากห้องประชุมโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม